Mi az aktuális Bubba-játék nyereményszabályzata?

A 2016. szeptember 23. 9:00-tól 2016. október 3. 9:00-ig tartó játék szabályzata a következő:

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett www.startlap.hu weboldalon elérhető Keresd Bubbát! elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. 

A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: Central Digitális Média). 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Digitális Média nem értesíti a Játékost.

 A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Játék leírása

A Startlap nyitóoldalán véletlenszerűen elhelyezve megjelenik Bubba, a Startlap kabalafigurája.

A Bubbára kattintó játékosnak lehetősége van részt venni a tudásalapú nyereményjátékban, melynek során tudás alapú kérdésekre kell válaszolnia.

Helyes válasz esetén egy véletlenszerű algoritmus alapján történő azonnali sorsolással Jóságpontot nyerhet. A helyes válasz még nem garantálja a Jóságpontot, a helyes válasz a jóságpont sorsolás feltétele. A játék során a Jóságpontot kapó Játékosok között kerülnek kisorsolásra a heti nyeremények.

Ugyanannak a játékosnak fél óránként egy kérdés megválaszolására van lehetősége.

A Játékos által egy játék fordulóban gyűjtött Jóságpontok a fordulók zárásakor hozzáadódnak a Játékos korábbi fordulók során gyűjtött jóságpontjaihoz. Meghatározott számú Jóságpont összegyűjtésével a Játékos jogosultságot szerez garantált nyereményekre. A garantált nyeremények köre változhat.

A nyereményeket bárki megnyerheti, aki a fenti időszak alatt Jóságpontokat gyűjt. A nyeremények akár egy ponttal is megnyerhetőek, de azok a játékosok, akik több pontot gyűjtenek, nagyobb eséllyel indulnak a nyereményekért.

A Jóságpont átvételének a feltétele a Startlap oldalra történő belépés. A nyertes a Jóságpontról szóló értesítést a regisztráció során megadott e-mail címre kapja meg. Amennyiben a nyertes egy Jóságpont megnyerése után 30 percen belül nem lép be a Startlap.hu oldalra, úgy a Jóságpontra nem lesz jogosult, a Jóságpont nem lesz jóváírva egyenlegén.

Startlap.hu weboldalra csak regisztrált felhasználók tudnak belépni.

 
3. A Játék időtartama

A Játék 2016. szeptember 23., 9:00 órától 2016. október 3., 9:00 óráig tart.  

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 11 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, gyűjtött Jóságpontok a sorsoláson nem vesznek részt.

 

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a heti nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • a Játékban bárki részt vehet, de ahhoz, hogy a Nyereményjátékban részt vehessen, szükséges:
  • az Weboldalra történő belépés, regisztráció hiányában érvényes e-mailcímmel készített érvényes Startlap regisztráció,
  • a Játék során feltett tudás alapú kérdésekre adott helyes válasz.
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • a www.startlap.hu weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció, hozzájárulás, hogy a Central Digitális Média közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Játékost megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en,
 • egy Játékos egy e-mail címről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a www.startlap.hu weboldalon, és vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Central Digitális Média valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Digitális Média Kft.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. 

 

 1. Nyeremények*

  Heti nyeremények:

  3 db Nők Lapja Ezotéria magazin éves előfizetés és 10 db Bubba-párna, a Startlap kabalafigurája.

  10 jóságpontért garantált nyeremény:
  35% kedvezmény az éves Nők Lapja Ezotéria előfizetésre, ami 2730 Ft helyett így csak 1775 Ft! Az ajánlat 2016. 09. 23. es 2016.10.07. között érvényes..

   *A nyereményváltozás jogát fenntartjuk!
  Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

  Garantált nyeremények:

  A garantált nyereményeket a Játékosok a Startlap oldalra történő belépés után a Beállítások opcióra kattintva, a Jóságpontok fül kiválasztása után tekinthetik meg (https://www.startlap.hu/auth/settings.php?p=josagpont). A játék szervezője fenntartja az egyes garantált nyeremények pontértékének – a nyeremények megszerzéséhez szükséges Jóságpontok számának – változtatási jogát. Amennyiben a Játékos valamelyik garantált nyereményre igényt tart, ezt a garantált nyeremény átvételéhez szükséges Jóságpontok levonásával kell jeleznie. A garantál nyeremények átvételéhez szükséges Jóságpontok levonása a Startlap „Beállítások” oldalán (https://www.startlap.hu/auth/settings.php?p=josagpont) történik a kiválasztott nyeremény melletti „Kérem” gombra kattintva. A garantált nyeremény átvételéhez a Játékosnak a következő adatait kell közölnie a játék szervezőjével online űrlapon keresztül:

  • név,
  • szállítási cím,
  • telefonszám.

  A fenti adatokat a játék szervezője a nyeremények kézbesítése céljából kéri be, azokat bizalmasan kezeli és biztonságosan tárolja jelen szabályzat személyes adatok kezelésére vonatkozó bekezdéseivel összhangban

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a heti és garantált nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a heti nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A heti és garantált nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Digitális Média és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Central Digitális Média az itt felsorolt heti nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

A Játékos tudomásul veszi, hogy nyeremények igénybevétele esetén kötelezőnek ismeri el a nyeremény igénybevételét lehetővé tevő következő harmadik személyek szerződési feltételeit.

 

 1. Sorsolás

A Jóságpontok sorsolása a kérdésre adott helyes válasz után azonnal történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, oly módon, hogy a sorsolást végző személy részére a Játékosok személye nem beazonosítható, és amelyről jegyzőkönyv készül.

A heti nyeremények sorsolása a játék végén történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, oly módon, hogy a sorsolást végző személy részére a Játékosok személye nem beazonosítható, és melyről jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül (30 naptári nap) nem jelentkezik illetve nem veszi át, a nyeremény a Central Digitális Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követően, azonnal de legkésőbb 3 munkanapon belül értesítjük.

 A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos

 • név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

 

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Digitális Média Kft.-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Digitális Média Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyerteseknek 30 naptári nap áll rendelkezésére a nyereményekért jelentkezni, illetve átvenni, 30 napon túl elvesztik jogosultságukat a nyeremény átvételére. Az időben át nem vett nyeremények a Central Digitális Média Kft. illetve a  nyeremény felajánlójának a tulajdonában maradnak.

A nyereményt a Central Digitális Média Kft. kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Digitális Média Kft. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Central Digitális Média Kft. a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Digitális Média Kft. nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.
A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül  köteles tájékoztatni a Central Digitális Média Kft.-t. 

 

 1. Adatkezelés

 A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato ), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central Digitális Média nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Central Digitális Média az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
 • a nyertes Játékos(ok) név, lakcím és e-mail címadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A Central Digitális Média Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: bubba@startlap.hu , Central Digitális Média Kft. 1037 Budapest Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Digitális Média Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 

 1. Felelősség

 A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Digitális Média Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Digitális Média Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Central Digitális Média Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Digitális Média  Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Digitális Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Digitális Média Zrt. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Digitális Média Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Digitális Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 
11. Egyéb

 A Central Digitális Média Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 7 napig elérhető a http://wiki.startlap.hu/mik-a-bubba-jatek-szabalyai-nyeremenyei-es-kik-a-nyertesek/ weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a startlap.hu@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 23. 

Címkék:

Jobban tudom!

Válogatás a bejegyzések közt

Keresztrejtvény – 16.09.10. Mi a címe a képnek? Mik a leggyakoribb kérdések a Startlap Agytorna játékkal kapcsolatban? Agytorna 227. forduló Melyik Magyarország második legmagasabb hegycsúcsa? Melyek a leggyakoribb családnévként előforduló foglalkozások Európában? Mi marad a Vasemberből, ha leveszi a páncélját? Keresztrejtvény – 16.08.17. Mikor van Fatime és Fatima névnap? Keresztrejtvény – 16.10.31.

Neked mi a véleményed?

Hozzászólások: 100 hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

 1. Kedves Wiki! A múlt heti és e héten gyűjtött aktív pontjaim lenullázódtak.Hová lettek a pontjaim? Kérlek válaszolj.

 2. Hány színész játszotta eddig James Bondot mozifilmben

  Sean Connery
  George Lazenby
  Roger Moore
  Timothy Dalton
  Pierce Brosnan
  Daniel Craig

  Ez 6
  Nálam
  Bubba szerint 8.
  Kíváncsi vagyok, ki az a 2 aki nincs a fenti listán

 3. Érdekes már a játékkezdete óta játszom de még nem nyertem semmit,sőt egyre több helyes válaszomat törlik!naponta 5pontot is!!!! Várom válaszukat!!!!!

 4. Ugyancsak módfelett érdekes: Hány szinész játszotta eddig James Bondot mozifilmekben? A helyes választ egyik alternativaként sem adták meg!

 5. Érdekes: márciust jelöltem be a tavaszi nap-éj egyenlőségnek, és hibásnak hozta ki! Ez hogy lehetséges?

 6. Hali!

  Én is csatlakozom az előttem írókhoz. Nekem sem írták még jóvá az előző etapban megszerzett jóságpontokat.

 7. Kérem írják jóvá az előző Bubba játékban nyert pontjaimat! köszönöm Kürti Zoltánné

 8. Akkor csatlakozom én is az előttem szólókhoz. Nekem sem írták jóvá a megszerzett pontokat. Ráadásul ez már negyedik alkalommal fordul elő. Idővel persze (4-8-10 órával később) megtörtént a hiba javítása, de ez mindeddig elmaradt. Csak a részvételünk a fontos, vagy annak honorálása is ? Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm. 🙂

 9. Kedves WIKI!
  Nem látom, hogy valaki is választ kapott volna, lehet, hogy én sem fogok?

 10. Ma véget ért az egyik játék, elkezdődött a másik, de sajnos a megszerzett pontjaim nem íródtak jóvá.

 11. A múlt heti pontjaimat én sem kaptam meg. Kérem, jelenjen meg az eddig megszerzett pontjaimmal!

 12. A Bubba játéknál jó feleletre nem ad pontot sorozatosan!Vajon miért?Ne vehessek részt a sorsolásnál?Kell a protekciósoknak a nyeremény!Hülyítik az embereket.

 13. fél éve azt írták,hogy 2000 pont után párna az ajándék.mivel átvertek töröljék pontjaim és ne futkozzon föl alá az ikonjuk mert zavar,Nem fogok játszani ezek után..
  Tisztelettel.

 14. Szerintem az utolsó kérdésre a válasz kérdéses
  Boldog Karácsonyt nagy K,
  és Boldog karácsonyi Ünnepet ,kis K???

 15. Sajnos az én múlt heti jóságpontjaimat sem írták jóvá eddig. Mikorra várható a hiba javítása ?

 16. Második napja nem jón fel a Bubba figura, így természetesen a kérdések sem. Valamit elállíthattam?

 17. Minden megfejtés amit beírok, moderációra vár! Agytorna, mi a véleményed,keresztrejtvény archiválás.

 18. Rányomok a bubbára és nem jön fel a kérdés ablak…már újraindítottam a böngészőt és a gépet is !

  1. Nekem ugyanez a problémám. Már vagy negyed órája ezzel próbálkozom. Nem ez volt az első eset egyébként…

 19. A szegény ember soha nem nyer.Ez csakblőf az egész,azért nem nyerek Én sem.
  Potyi

 20. Engem nagyon zavar a Startlapon állandóan megjelenő Bubba.
  Hogyan és miért nem lehet véglegesen kikapcsolni a kedvenc weblapomról?

 21. nagyon szeretnék választ kapni a kérdésemre a múltheti jóságpontokat nem számolták be ,én kimondottan az unokám miatt játszom a meglepi párnáért.kérem a segitségüket előre is köszönöm Irén nagyi

 22. Az elmúlt heti jóságpontjaim nem adódtak hozzá a korábbiakhoz.
  Később fog szerepelni, vagy azok elvesztek már?

  1. Nekem pedig kevesebbet írtak jóvá. Most pedig még azokat sem hozzák összesítve.Lehet nemis akarják,hogy nyereményre váltsuk a pontjainkat.

 23. sajnos a múltheti pont számom nem szerepel sehol.Kérem tessenek utána nézni mert igy nem igazságos köszönöm tisztelettel Módisné

 24. Tisztelt szerkesztőség, az augusztu 19 i játékkal nyertem egy bubba párnát, mivel én csak a párna miatt játszom hogy kapom meg? Sajnos abban az időben elég stresszes napjaim voltak és úgy néz ki hogy véletlenül kitöröltem az emailt. Várom mielőbbi válaszukat.

 25. A jóságpontjaim összegét hol láthatom? Eddig a felhasználható panelen néztem meg. Nem váltottam be egyet se, mégis csökken. Miért? Visszajeleznek, hogy gratulálnak, jóságpontot kaptam. Azonnal be is léptem. Úgy érzem, nem tisztességes a játék.

 26. Régebben már nyertem 5000 Ft-os utalvány. Ezután is ugyanannyi esélyem van nyerni? Van, aki már többször is nyert?

 27. Többször megtörtént hogy helyes választ adtam,de a gép azt írta rossz válasz. Ez kicsit bosszantó. Meg kérem a Tisztelt szerkesztőséget nézzék át a kérdéseket-válaszokat. Köszönöm!

 28. Ha a megszerzett nyeremény pontokat nem kívánom újság előfizetésre váltani, miért nem kaphatok érte Bubba-párnát?

  Szeretném az unokámat megajándékozni vele, aki
  most 10 hónapos.

  Üdvözlettel: Bakó Sándorné 2015.09.09.

 29. Észrevételezem, hogy 10 perccel ezelőtt
  helyes választ adtam az OLASZORSZÁG zászlajára.
  és BUBBA szerint helytelen volt a válaszom.
  Ez már nem az első eset. Elveszik a kedvemet a játéktól???

 30. Hetek óta keresem BUBBÁT! A névnél Ő meg jelenik, majd mellette 7 drb sorozat szám, mi ez?

 31. Tisztelt szerkesztőség!

  Volt egy kérdés amire talán a rossz válasz lehet az amit elfogad a gép. Nevezetesen a kérdés úgy szól, hogy mikortól kapnak az olimpiai helyezettek arany, ezüst, illetve bronz érmet? A válaszok pedig: 1900, 1904, 1906. Szerintem, és utána is néztem 1904-ben még a győztes ezüst érmet kapott, a második bronz, a harmadik pedig emléklapot. Tehát a jó válasznak az 1906-nak kellene lenni annak ellenére, hogy az 1906-os olimpia nem volt hivatalos olimpia, de ott kapott először érmet az első három helyezett. Hivatalosan csak az 1908-as olimpián vezették be, de ez a válaszok között nem szerepel. Tehát szerintem a helyes válasz az 1906 lenne, amit a gép nem fogadott el. Talán véletlenül vagy netalán szándékosan ???

  1. Van egy olyan kérdés,hogy az USA-ban Washington hol helyezkedik el.Keleten,Középen ill. Észak-nyugaton.
   Nos a “térképek” szerint Washington egyértelműen a keleti parton helyezkedik el,ennek ellenére már többedszer ezt a gép nem fogadja el jó válaszként.Miért nem és Önök szerint mi a helyes válasz?.Amennyiben igazat adnak nekem,kérem,hogy néhány ponttal növeljék az eddigieket!

 32. Én az unokámnak nagyon szeretnék Bubba párnát nyerni. Csak ezért játszom. Tetszenek a kérdések, nagyon jó játék.

 33. Nagyon tetszik a játék de nem tudok játszani mert hiába kattintok nem kapok kérdést! üdvözlet

 34. Sportszerűtlennek tartom azt a lépést,hogy amíg nem voltak a jóságpontok beválthatók,addig 2000 jóságpontért volt meghirdetve egy bubba-párna.Most,amikor már beválthatók megemelték 3000 jóságpontra.Ez sportszerűtlen egy ilyen játékban,amit jónak tartok és kedvelem !

 35. T. Cim! Most éjjel kb. fél kettő körül megfejtettem a feltett kérdét mi ausztrália fővárosa, a jóságpontként NEM jelent meg. Valóban jól működik? De hogy lehet 2000 pontot nyerni?
  üdv.

 36. Valaki árulja már el hogy hogy lehet itt legalább egy párnát nyerni mert én hülye–éjjel-nappal itt ülök megfejtek–kattintok annyi pontom van minden játékban hogy már én se hiszem mégsem nyertem még egy gömbostűt se soha hosszú–hosszú idő óta játszom pedig…nekem az az érzésem én nem is vagyok beregisztrálva vagy elfelejtették hogy én is itt vagyok nap mint nap :=

 37. A Bubba játékon hány jóságpontot szereztem,amiért késöbb vásárolhatok.Mert az utolsó kiírás és az azota szerzett pontok,nem adodtak össze.

 38. Tisztelt Cím!!! Állitólag nyertem valamit ezen A “átékon”.Valamilyen okból (már nemelőször és kérik hogy jelentkezzek be a facebook jelszómmal is.. Nem tudom miért DE nem fogadják el a facebook-os jelszavamat.MIÉRT???????
  Üdv:…..József

 39. Kedves Startlap Wiki”

  Szeretném tudni a helyes választ a “Hol gyártják a Maruti, Tata és San autókat?”

 40. Kedves Startlap!

  Szeretném megkérdezni, hogy a mi volt a helyes válasz a “Hol gyártják a Maruti, Tata, San gépkocsikat?” Bubba játékban?

 41. Eddig Jóságpontokat kaptam a helyes megfejtésre. Ma egy virággal és egy macifejjel – mellé írva a “Teszt” szót – jutalmaztak. Ez milyen nyeremény?

  1. Most péntek 1:10 után van. Délutántól mostanáig nem jött elő a Buba baba. Most már nem lesem tovább. Nálam van gond, vagy szabadságon van?
   Tudom, hogy váratlan helyeken bújhat elő, figyeltem. Kiléptem a gépből, majd vissza, ugyanaz. Netán elromlott a 30 perces “óra”?

 42. EZ EGY DÖGLÖTT JÁTÉK HÓNAPOK ÓTA JÁTSZOK ÉS MÉG VÉLETLENÜL SEM NYERTEM SEMMIT CSALÁS AZ EGÉSZ.

 43. A mai napon,már többedszer fordul elő,hogy a “figurára” kattintva az eltűnik,de kérdést nem ad fel és ez több más gépen is előfordul.

   1. Miért nem lehet játszani? Rákattintok de nem ad kérdést?? Kellemes hétvégét kívánok!

 44. Még az előző bubba játékban is játszottam, a játék kedvéért, nyertem 2 bubba párnát. Ez már régen volt. Most is a játék kedvéért játszom, de szeretnék megint bubba párnát nyerni, nem tudom miért nem nyerek soha. Másnak nem is tudom hasznát venni.

 45. Nekem inkább kérdésem van .Minden egyes jó válasz után írja,hogy regisztráljak.Amikor szeretnék akkor azt aválaszt kapom,hogy már regisztráltam.Nem értem ,akkor mit kell tennem

 46. Nem fogadta el, hogy a Hajós Alfréd építész volt.
  Másképp tudják, vagy rossz a program?

 47. Az még hagyján,hogy kb. 3 hónapja minden nap,több alkalommal játszom és még egy nyomorult plüss párnát sem nyertem,de a válaszok nem mindig a valósak,vagy is a jót x-eltem be és azt írta,hogy sajnos a válasz nem jó.Pl.hogy hol helyezkedik el Washington!!???és ez csak egy,aminek utána is néztem és ők azt rossz vásznak tekintették. szerintem itt be is fejeztem ezt a játékot:(

 48. Tiszteletem , szép jó a játék , de úgy érzem ne egész,, sokan tartózkodnak otthon egész nap és így lehetőségük van, sok pontot, szerezni és ezzel növeli nyilván valóan nyerés esélyét,aki nyer annak örülök, semmi bajom vele,de azokra is gondolni, kéne akik egész nap csak dolgoznak ,javaslatom az lenne egyenlő esély legyen mindenki számára,napi 1 pont mindenkinek ,egyenlő esély legyen köszönöm

 49. Hány színész játszotta eddig James Bondot mozifilmben? Szerintem 6 volt, a választ nem fogadtátok el, utána néztem a wiki szerint is 6 volt.

  Sean Connery
  George Lazenby
  Roger Moore
  Timothy Dalton
  Pierce Brosnan
  Daniel Craig

  1. ezt mondom én is,hogy,mi jót válaszolunk ,utána is néztem ott is jó,de ők azt írták,hogy rossz válasz:(:(

  2. A Wiki felsorolásában (táblázat) még szerepel Bary Nelson és David Niven is. Így lesz a Bubba kérdésére a helyes válasz a 8.

 50. A Szerdai nyertesek névsorát nem találom. A keresztnevek ugyan már meg vannak a főoldalon, de sajnos nem találom őket a nyertesek link alatt.

 51. Az előző kérdéshez csak annyit, hogy természetesen be vagyok jelentkezve, helyes választ adok, jelzi, hogy nyertem 1 jóságpontot, mégsem kapom meg. Most is ez történt. Még mindig csak 2 pontom van összesen. Miért?

 52. Hogyan fordulhat az elő, hogy amikor helyes válaszért pontot kapok az nem jelenik meg az összegzett pontszámban, és e-mailt sem küldenek. Ez a mostani játékban kb.már 3-szor megtörtént?!

 53. 1 hibára szeretném felhívni a figyelmüket!
  a kérdés úgy szólt:
  Hány újkori Olimpiát rendeztek Athénben?
  A jó válasz nem lehet más mint 2!
  Mégsem fogadták el!
  Pedig akárhogy töröm a fejem, biztos hogy 2-szer volt!
  Mégpedig: 1896 és 2004!

  1. Kedves Péter!
   Köszönjük az észrevételét – elfogadjuk, és módosítottuk is a játékban a választ. Az helyzet az, hogy 1906-ban is rendeztek Athénban olimpiai játékokat a NOB támogatásával (az akkori tervek szerint kétévente rendezték volna a játékokat, és minden negyedik évben Görögországban), de később visszakoztak, és ma már nem ismerik el hivatalosan olimpiaként. Érdekes történet, ha még nem hallott róla, érdemes utánanézni, de igazat adunk Önnek, mi is jobbnak látjuk a mai hivatalos állásponthoz igazítani a válaszokat.
   További kellemes szórakozást és sok szerencsét kívánunk a játékhoz!

  1. Igazából nem embert, hanem jóságpontot sorsolunk. Ha valakinek több van, akkor neki annyiszor több esélye van nyerni. Egy véletlen-generátor sorsol.

 54. Jó a játék!De-1000 ft. csibó nyereményért Tésről felutazni Pestre oda-vissza 3500 ft.Úgye így már nem éri meg.De köszönöm.

  Tisztelettel Kertai István.

  1. nyul istván vagyok bubba nyerétek amióta játek van még nem nyertém semit mindig játcsom minden nap jácsom kösszönöm szépen nyul istván