Névnap szerviz c. játék hivatalos nyereményszabályzata

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett www.startlap.hu weboldalon elérhető „Névnap szerviz” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. továbbiakban: Central Digitális Média).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Digitális Média nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása
A Startlap Wiki oldalán, a https://wiki.startlap.hu/milyen-nevnapok-vannak-januarban/ oldalon névnapok leírásai találhatóak.

A játékban a felsorolt névnapokhoz várjuk a hozzászólásokat. Azok a hozzászólások vehetnek részt a sorsoláson, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok valamelyikének:

– a névnap leírását kiegészíti más híres, érdekes emberek megemlítésével
– a névnapról releváns, plusz információt küld
– hibát jelez a meglévő leírásban

Az érdemi, valódi tartalommal rendelkező hozzászólások beküldői között sorsoljuk ki a heti nyerteseket. A sorsolás mindig a játék lezárását követő héten történik.

A nyeremények:
2db 5.000 Ft értékű Erzsébet-utalvány

A nyereményt bárki megnyerheti, aki a fenti időszak alatt érdemi kommentet küld. A nyeremény akár csak egy névnaphoz kapcsolódó kommenttel is megnyerhető, de aki több névnaphoz is küld hasznos hozzászólást, nagyobb eséllyel indul a sorsoláson.

A nyeremény átvételének a feltétele a helyes e-mail cím megadása a hozzászólás elküldésekor. A nyertes a nyereményről szóló értesítést a hozzászólás során megadott e-mail címre kapja meg.

3. A Játék időtartama
A Játék 2015. április 8. 15:00 órától 2015. április 22. 15:00 óráig tart.
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 15.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező hozzászólások az elbírálásban és a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek
A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Játék részvételi feltételei:
• a Játékban bárki részt vehet, de ahhoz, hogy a Nyereményjátékban részt vehessen, szükséges a valóságnak megfelelő, releváns hozzászólás beküldése.
• a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása,
• az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Digitális Média Kft.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

5. Nyeremény
A Játék nyereményei*:

2 db 5.000 Ft értékű Erzsébet-utalvány

*A nyereményváltozás jogát fenntartjuk!

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Digitális Média és a Játékos kötelesek együttműködni.
A Central Digitális Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

A Játékos tudomásul veszi, hogy nyeremények igénybevétele esetén kötelezőnek ismeri el a nyeremény igénybevételét lehetővé tevő következő harmadik személyek szerződési feltételeit, melyekről az alábbi linkeken tájékozódhat: http://erzsebetprogram.hu/

6. Sorsolás

A nyeremények sorsolása a játék vége utáni héten történik oly módon, hogy a sorsolást végző személy részére a Játékosok személye nem beazonosítható, és melyről jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, a nyeremény a Central Digitális Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében is részt vehetnek oly módon, hogy a játék ideje alatt megjelenő újabb névnapokhoz is valós és értékes hozzászólásokat küldenek.
A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követően, azonnal de legkésőbb 3 munkanapon belül értesítjük.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos
– név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Digitális Média Kft.-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Digitális Média Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.
A nyereményt a Central Digitális Média Kft. kézbesíti a nyerteseknek.. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Digitális Média Kft. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!
A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Central Digitális Média Kft. a nyereményt egy alkalommal postázza.
A Central Digitális Média Kft. nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül köteles tájékoztatni a Central Digitális Média Kft.-t.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato ), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central Digitális Média nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Central Digitális Média az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:
• a nyereményjátékban való részvételkor megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
• a nyertes Játékos(ok) név, lakcím és e-mail címadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
• valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A Central Digitális Média Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: nevnapok@startlap.hu, Central Digitális Média Kft. 1037 Budapest Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Digitális Média Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Digitális Média Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Digitális Média Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Central Digitális Média Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Central Digitális Média Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Digitális Médiá-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Central Digitális Média Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Digitális Média Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Digitális Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11. Egyéb
A Central Digitális Média Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 7 napig elérhető a https://wiki.startlap.hu/milyen-nevnapok-vannak-januarban/ weboldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az nevnapok@startlap.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2015. április 08.