Mi a címe a képnek c. játék részletes pályázati szabályzata

A 2016. április 29. 7:00-tól 2016. május 2. 7:00-ig tartó játék szabályzata a következő:

 

Pályázati feltételek

 A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett www.wiki.startlap.hu weboldalon elérhető „Adj címet a képnek!” elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

 A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: Central Digitális Média).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Pályázaton résztvevő személyek
  A Pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Digitális Média nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Pályázat leírása
  A pályázat ideje alatt a https://wiki.startlap.hu/mi-a-cime-a-kepnek-297/ oldalon elhelyezett képhez kell a pályázónak szellemes képaláírást készítenie és a kép alatt a kommentekbe beküldenie.

A nyertes pályázó az, akinek a képaláírását a zsűri a legszellemesebbnek ítélte.

 

 1. A Pályázat időtartama
  A Pályázat 2016. április 29. és 2016. május 2. között zajlik.
  A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat utolsó napján 7.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

 

 1. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek
  A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • a www.startlap.hu weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Digitális Médiának nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 

 1. Nyeremény

A Pályázat nyereménye: 1 db plüss Bubba-párna, a Startlap kabalafigurája

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Digitális Média és a Pályázó kötelesek együttműködni.

A Central Digitális Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Digitális Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Central Digitális Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

 

 1. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása
  A pályázatok elbírálása 2016. május 2-án történik.

A pályázatok zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

 

A zsűri tagjai:
SZEMŐK ÁRPÁD, BIG DATA IGAZGATÓ
NAGY IGOR, SZERKESZTŐ-PROJEKTFELELŐS
HAINTZ ATTILA, VEZETŐ SZERKESZTŐ, STARTLAP

 

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Digitális Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

 

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 

 1. Nyertesek értesítése
  A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a döntést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám utólagos megadása.

 

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele
  A Pályázók kötelesek együttműködni a Central Digitális Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Digitális Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Central Digitális Média kézbesíti a GLS futárszolgálattal a nyerteseknek.  A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Digitális Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni. A Central Digitális Média a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Digitális Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

 

 1. Adatkezelés
  A Pályázók személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato ), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

 

A Pályázók a Pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central Média nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Central Digitális Média az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a Pályázatra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig kezelje;
 • a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Pályázó(k) nevét az elbírálást követő 30 napig a https://wiki.startlap.hu/mi-a-cime-kepnek/ weboldalon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A Central Digitális Média adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Digitális Média Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 

 1. Felelősség
  A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Digitális Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Digitális Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Central Digitális Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Digitális Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Digitális Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Digitális Média a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Digitális Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Digitális Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Digitális Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Digitális Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Digitális Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Digitális Média-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 1. Egyéb
  A Central Digitális Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a  http://ugyfelkapu.lap.hu/oldalunkra. Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2016. április 29.