"Fotózkodj Bubbával" játék

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett, https://wiki.startlap.hu/fotozkodj-bubbaval-es-nyerj-bubba-parnat weboldalon elérhető, Fotózkodj Bubbával  elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: Central Digitális Média).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Digitális Média nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat leírása

A Pályázat során a Játékosok fotókat tölthetnek fel a Startlap (http://www.startlap.hu) által szerkesztett Facebook oldalra (https://www.facebook.com/startlap).

A pályázat témája a Startlap kabalafigurája (Bubba) és a játékos (vagy a játékos gyermekének) közös fotója elektronikus formátumban.

A részvétel feltétele, hogy a feltöltött fotó a 2015. június 13-14-én megrendezett World Series by Renault (WSR) nevű eseményen (Hungaroring) készüljön.

A fotók feltöltésének határideje a Startlap Facebook oldalára 2015. június 16. 12:00 óra.

A feltöltött fotókat a szervező által delegált zsűri (Szemők Árpád főszerkesztő, Haintz Attila vezetőszerkesztő, Nagy Igor termékmenedzser) értékeli, és a legjobbnak ítélt 40 képet a Startlap Facebook oldalán 2015. június 17. 14:00 órakor közönségszavazásra bocsátja. Szavazat a képekre a Tetszik (Like) gombbal adható le. A 2015. június 22. 12:00 óráig legtöbb szavazatot kapó fotók készítői Bubba párnát kapnak ajándékba.

A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, bizonyíthatóan rendelkezik e személy(ek) közzétételhez, valamint a képmás, mint személyes adat Central Digitális Média részére történő továbbításához és kezeléséhez való hozzájárulásával,.

A Pályázó a pályázati anyag tartalmára vonatkozóan az Startlap és a játékhoz kapcsolódó weboldalain történő megjelenítéshez szükséges mértékű, időben a Pályázat lebonyolításához igazodó, nem kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot enged a Central Digitális Média-nak. Pályázó a tartalom beküldésével szavatolja, hogy a tartalom vonatkozásában az itt rögzített felhasználási jog engedésére jogosult. Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen rajta kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával. A pályázati anyaggal kapcsolatos adatkezelési igények az Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken érvényesíthetőek.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Digitális Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden a Central Digitális Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Digitális Média-nak  megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Digitális Média-t a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

3. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2015 június 13., 00:00 és 2015. június 22., 12:00. között zajlik.

A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat első napjának 0.00 órájától, a Pályázat utolsó napján 12.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett pályázatok érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

  • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
  • megfelelő felbontású file beküldése (72 dpi), ajánlott képméret 640*480 px
  • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
  • hozzájárulás, hogy a Central Digitális Média közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Pályázót megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.
  • egy Pályázó egy fotóval vehet részt a Pályázaton.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Digitális Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

5. Nyertesek értesítése

A legtöbb szavazatot (like-ot) szerző fotók feltöltőit a Szervező a pályázat zárása után 48 órán belül a Facebookon keresztül értesíti, és bekéri a nyertesek elérhetőségeit, adatait, amelyek a nyeremények kézbesítéséhez szükségesek.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

6. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a Central Digitális Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Digitális Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Central Digitális Média kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Digitális Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni. A Central Digitális Média a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Digitális Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Central Digitális Média-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Central Digitális Média részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Central Digitális Média a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza

7. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central Digitális Média nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Central Digitális Média az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

  • a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
  • a nyertes Pályázó(k) nevét a az elbírálást követő 30 napig a https://wiki.startlap.hu/fotozkodj-bubbaval-es-nyerj-bubba-parnat weboldalon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
  • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A Central Digitális Média adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: bubba@startlap.hu) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Digitális Média Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

8. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Digitális Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Digitális Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Central Digitális Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Digitális Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Digitális Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Digitális Média a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Digitális Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Digitális Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Digitális Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Digitális Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Digitális Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Digitális Média-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Egyéb

A Central Digitális Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő  napig elérhető  a https://wiki.startlap.hu/fotozkodj-bubbaval-es-nyerj-bubba-parnat weboldalon.

 

Kelt: Budapest, 2015. június 12.Hogyan írjuk helyesen: sittől vagy sitt-től? Hogyan írjuk helyesen: cellulóz vagy celulóz? Hogyan írjuk helyesen: biztató vagy bíztató? Hogyan írjuk helyesen: curriculum vitae vagy Curiculum Vitae vagy Curicullum Vitae? Mikor kell a 2014. évi EVÁ-t bevallani? Erre figyeljen, ha gyümölcsfát ültet Június 12. – miről nevezetes? Keresztrejtvény – 12.20. Mikor van Roland névnap? Augusztus 29. – miről nevezetes?